Nuoret Lesket ry:n tietosuojaseloste

Päivitetty 29.2.2024

1. Rekisteripitäjä

Nuoret Lesket ry
Osoite: Puistokatu 5 A 18, 40100 Jyväskylä
Sähköposti: toimisto@nuoretlesket.fi
Puhelin: 044 300 6477
Internetsivut: www.nuoretlesket.fi
Y-tunnus: 2324734-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nuoret Lesket ry:n toiminnanjohtaja Miia Iivonen, Puistokatu 5 A 18, 40100 Jyväskylä, toimisto@nuoretlesket.fi , 044 300 6477

3. Rekisterin nimi

Nuoret Lesket ry:n Leskien kesken -verkkoyhteisörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on www.leskienkesken.fi rekisteröityjen käyttäjien asetusten hallinta, säilytys ja palvelun kehittäminen. Tiedoilla halutaan myös varmentaa, että verkkoyhteisöön liittyvät ovat kohderyhmään kuuluvia.

5.  Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen ryhmä on Nuoret Lesket ry:n ylläpitämän Leskien kesken -verkkoyhteisöön liittyneet jäsenet. Verkkoyhteisön jäseneksi hyväksytyistä merkitään rekisteriin käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, leskeytymisvuosi ja syntymäaika. Lisäksi verkkoyhteisön jäsen voi halutessaan antaa itsestään lisätietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat verkkoyhteisöön liittymisen yhteydessä henkilön yhdistykselle itsestään antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käyttäjän tulee kuitenkin huomata, että osa tiedoista kuuluu käyttäjän henkilökohtaiseen profiiliin ja ne näkyvät rekisteröidyille käyttäjille leskienkesken.fi-foorumilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkoyhteisön jäsenrekisteriä pidetään WordPress-julkaisuohjelmassa, jonka hallintapaneelin käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Hallintapaneeliin on pääsy ainoastaan Nuoret Lesket ry:n henkilökunnalla. Tunnuksia ei luovuteta muille. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti palveluntarjoajan suojakeinoilla. Myös yhdistyksen koneiden tietoturva on ajan tasalla. Julkaisuohjelman tiedoista on asianmukaiset varmuuskopiot palveluntarjoajan kautta. Julkaisuohjelman käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen säilyttäminen

Verkkoyhteisön jäsen pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan antamiaan tietoja. Jäsen voi itse halutessaan poistua yhteisöstä ja hänen antamansa tiedot poistuvat sitä myötä välittömästi ja henkilön keskustelufoorumeille mahdollisesti tuottama sisältö muuttuu anonyymiksi. Poistettuja tietoja ei voida palauttaa. 

 Mikäli käyttäjätunnukset eivät ole tiedossa, verkkoyhteisön jäsen voi pyytää  tietojensa tarkastusta tai poistamista rekisterin ylläpitäjältä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterin pitäjällä on vastuu tarkastaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys. Tarkastuspyyntö osoitetaan Suomen nuoret lesket ry:n toimistolle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Tiedot lähetetään asianosaiselle vain allekirjoitetun pyynnön saatuamme kuukauden määräajassa.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokainen verkkoyhteisön jäsen voi itse korjata virheelliset tietonsa. Jäsenellä on oikeus myös vaatia rekisterissä olevan jäsentietonsa virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyyntö osoitetaan Nuoret Lesket ry:n toimistolle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan tai siihen liittyviin tarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Suomen nuoret lesket ry ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

12. Rekisteriseloste

Tietosuojalain mukainen tietosuoja / rekisteriseloste on nähtävissä Nuoret Nesket ry:n kotisivuilla ja Leskien kesken -verkkoyhteisössä.

13. Tietosuojaloukkausten käsittely

Tietoturvaloukkausilmoituksessa yhdistys sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin: 1) Tehdään viipymättä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaisille, jossa annetaan kuvaus mahdollisuuksien mukaan loukkauksen kohteena olevien rekisteröityjen ryhmästä ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät. 2) Yhdistyksen vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja, joka toimittaa tiedot valvontaviranomaisille ja toimii tiedonvälittäjänä loukkauksen kohteena oleville. 3) Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset arvioidaan ja tehdään toimenpiteet, joita rekisterin käsittelijä ehdottaa tai joita se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.